KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi Handlowe

  • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji
  • opracowanie zakładowego planu kont
  • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
  • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych
  • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie deklaracji
  • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Klienta deklaracji
  • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie