Ważne zmiany od 1 listopada 2019r. Likwidacja odwrotnego obciążenia VAT

Od 1 listopada 2019 r. wystawiane przez Państwa faktury dokumentujące świadczenie usług budowlanych będą zawsze wystawiane z VAT obliczonym według stawki 8% lub 23%. Jednocześnie niekiedy na fakturach tych konieczne będzie umieszczanie wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, a nie „split payment” . Będzie tak, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

  1. będą to faktury dokumentujące świadczenie usług budowlanych na rzecz podatników,
  2. kwota należności ogółem na tych fakturach będzie przekraczać 15 000 zł.

Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy o VAT zostały dodane przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności – split payment (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Do końca października 2019 r. korzystanie przez podatników z tego mechanizmu jest dobrowolne. Jednak 1 listopada 2019 r. stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie. Z dodawanego art. 108a ust. 1a ustawy o VAT wynika bowiem, że w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe. Towarzyszyć temu będzie m.in. likwidacja stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Z dniem 1 listopada 2019 r. uchylony zostanie bowiem art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT.

Kiedy podatnicy będą mieli obowiązek stosowania podzielonej płatności

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie istnieć, jeżeli łącznie zostanie spełnionych pięć warunków (zob. tabelę). Dotyczył będzie m.in. transakcji, których przedmiotem będzie świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, wymienione w poz. 98-144 nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Ustawowe warunki stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Warunki stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
Lp.Warunek
1Podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi
2Otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT albo nabycia towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi
3Kwota należności na tej fakturze przekracza 15 000 zł albo kwotę tę przekracza całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi
4Płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego; wyłączenie to będzie mieć zastosowanie w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT)
5Płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżelipodmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był:partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lubjednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 108a ust. 1e ustawy o VAT)

Zwrócić przy tym należy uwagę, że obecnie w przypadku świadczenia usług stanowiących roboty budowlane mechanizm odwrotnego obciążenia może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku świadczenia usług przez podwykonawców. Nowe przepisy nie będą przewidywać podobnego ograniczenia. A zatem obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył wszystkich usług budowlanych.

Przykład
Czynny polski podatnik X wykona usługę budowlaną dla czynnego polskiego podatnika Y. W stanie prawnym obowiązującym do 31 października 2019 r.:
1) podatnikiem z tytułu świadczenia tej usługi jest podatnik Y (w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia) – jeżeli podatnik X wykonał usługę jako podwykonawca,
2) podatnikiem z tytułu świadczenia tej usługi jest podatnik X – w przeciwnym razie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 listopada 2019 r. podatnikiem z tytułu świadczenia takiej usługi będzie podatnik X (bez względu na to, czy wykona usługę jako podwykonawca, czy też nie). Jednak podatnik Y może być obowiązany do dokonania zapłaty za tę usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Będzie tak, jeżeli usługa ta zostanie udokumentowana fakturą z kwotą należności ogółem przekraczającą 15 000 zł.

UWAGA! Od 1 listopada 2019 r. obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie istniał niezależnie od tego, czy świadczący usługę działa jako podwykonawca.

Źródło dokumentu –
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/3070063,Wystawianie-faktur-za-uslugi-budowlane-zmiany-od-1-listopada-2019-r.html?fbclid=IwAR00M1C8H2vZrkcxBYkDMibZUZbbupapN-x89l4SE8pzN6RaU7getbnDBBQ